Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zlobek.schoolpage.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

– Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Powody braku spełniania wymagań

– Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-06.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-06.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Jankowska, zlobek1@oswiata.tarnobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158151108. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

Dekutowskiego 4
39-400 Tarnobrzeg

Parking

Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

Przestrzeń za wejściem

Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Pomieszczenia

Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

Nie mamy dostępnej toalety.

W toalecie jest przewijak dla dzieci.

Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.